„Skok” na kasę frankowiczów…

W piątek 8.10.2022 r. Kancelaria GARLACZ złożyła skargę na decyzję BFG dotyczącą restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A.

W skardze obok jej formalnych wad zakwestionowaliśmy głównie brak ochrony roszczeń restytucyjnych konsumentów wynikających z dyrektywy 93/13 w świetle faktu, że z GNB na podstawie decyzji BFG wytransferowano około 2,4 mld środków, które mogły posłużyć na realizację chociaż w części roszczeń frankowiczów.

Na datę 31 marca 2022 roku wartość bilansowa środków w kasie na rachunku GNB w NBP wyniosła 2.401.734.000 zł według sprawozdania finansowego GNB na datę 31 marca 2022 roku. Oczywiście środków tych mogło być mniej lub więcej na dzień decyzji BFG. Nie ma bilansu otwarcia/zamknięcia na dzień decyzji BFG. Z tych środków zgodnie z decyzją BFG jedynie kwota 6.000.000 zł oraz kwota potrzebna na rozliczenie podatków i składek z tyt. ubezpieczeń społecznych pozostały w GNB. Zatem do instytucji pomostowej zostało przetransferowane ponad 2,4 mld zł (!). Środki pochodzące m.in. z wpłat kredytobiorców zasiliły wartość tych środków w kasie tj. wspominane 2,4 mld zł.

Jednocześnie, wg skonsolidowanego sprawozdania finansowego GNB na datę 31 marca 2022 roku GNB utworzył łączną rezerwę celową w kwocie 1.313.906.000 zł m.in. na realizację ryzyka prawnego w związku ze sporami sądowymi, w tym kredytobiorców umów kredytów powiązanych z walutą CHF tj. wypłaty dla kredytobiorców z powodu nieważności. I uwaga, ta wartość rezerwy znajdowała pokrycie w środkach na rachunku GNB w NBP i środki te były przeznaczane w istocie na realizację roszczeń kredytobiorców, w tym konsumentów (w tym mogły być przeznaczone na realizację kilku naszych wyroków, które właśnie były na etapie egzekucji na łączne kwoty kilku milionów – i to sprawy roszczeń powyżej spłaconego kapitału).

A tymczasem…władze Velo Bank już głoszą, że bank ma być zyskowny. Już rozpoczął się marketing banku pod jego sprzedaż… szkoda, że kosztem frankowiczów z GNB, którzy nie dostali żadnych akcji w Velo Bank mimo, że swoimi środkami zasilili bazę finansową Velo Bank. W standardowej procedurze za swoje inwestycje w spółkę inwestor dostaje akcje. Frankowicze mimo, że „inwestowali” w zaufaniu do rezerwy celowej 1,3 mld zł swoje środki, zwłaszcza nadpłaty powyżej kapitału, nie dostali ani jednej akcji Velo Bank. Mamy bezprecedensowy „skok” na kasę frankowiczów. „Białe kołnierzyki” z BFG w „białych rękawiczkach” w majestacie prawa pozbawili frankowiczów możliwości realizacji ich roszczeń restytucyjnych.

Jedną decyzją BFG zawiązane rezerwy pozostały bez pokrycia. Jeśli jeszcze jeden sąd napisze Wam w uzasadnieniu oddalając wniosek o zabezpieczenie, że przecież bank jest instytucją zaufania publicznego, bank ma rezerwy….to vide GNB a owe „mądrości” to bajki dla dzieci.

Podjęcie decyzji o przymusowej restrukturyzacji GNB m.in. poprzez wytransferowanie niemal całej kwoty środków 2,4 mld zł doprowadziło do rażącego pokrzywdzenia interesów kredytobiorców GNB.

Decyzja BFG jedynie w założeniu realizuje cele restrukturyzacji nakreślone dyrektywą 2014/59/UE, w rzeczywistości zaś przymusowa restrukturyzacja została dokonana w sposób, który przeczy idei i założeniom przymusowej restrukturyzacji oraz jej celom przewidzianym przez dyrektywę BRRD.

W naszej skardze do WSA na decyzję BFG zgłosiliśmy wniosek o pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące wzajemnej relacji dyrektywy BRRD oraz dyrektywy 93/13 , a w szczególności o to, czy cele przymusowej restrukturyzacji wskazane w art. 31 dyrektywy 2014/59/UE muszą uwzględniać ochronę roszczeń restytucyjnych, która jest wymagana przez zasadę skuteczności art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13. Nadto złożyliśmy wniosek o inne dodatkowe pytania do TSUE.

Sprawę prowadzi r.p.r. Barbara Garlacz wraz Zespołem Kancelarii.

 

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close