Roszczenie mBanku o zwrot kapitału przedawnione. Kolejny taki wyrok SA Warszawa

W dniu dzisiejszym Kancelaria GARLACZ otrzymała prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. (I ACa 750/19 SA Warszawa, SSA Beata Byszewska) dotyczący apelacji klienta od przegranej sprawy w SO Warszawa (I C 1220/16 SSO Ewa Ligoń – Krawczyk). Sąd uznał naszą apelację oraz potwierdził, że umowa mBanku jest nieważna. W konsekwencji Sąd zasądził powódce całość żądanych kwot oraz odsetki ustawowe za opóźnienie (około 80 tys. zł na dzień wyroku).

Sąd zgodził się z nami, że z zeznań powódki pominiętych przez Sąd I instancji wynikało, że nie była ona rzetelnie poinformowana o skutkach klauzuli ryzyka (waloryzacji), a także, że słuszny jest zarzut, iż Sąd I instancji nie uwzględnił zeznań tzw. świadka banku od ryzyka, w toku przesłuchania którego wykazaliśmy, że bank był zabezpieczony przed ryzykiem walutowym domykając swoją pozycję walutową a klient nie, a także, że sama waloryzacja została w umowie sformułowana w sposób niejednoznaczny.

W tej sprawie bank złożył zarzut zatrzymania ale sąd go nie uwzględnił gdyż materialno-prawne oświadczenie banku skierowane do powódki miało charakter warunkowy, ewentualny zatem było nieważne zgodnie z art. 58 k.c. Nadto, roszczenie banku o zwrot kapitału i tak było przedawnione…

I tu sąd oparł się na oświadczeniu klienta w umowie o obsługę prawną z naszą Kancelarią, z której wyciąg załączyliśmy do akt sprawy na etapie postępowania apelacyjnego jako dowód, że klient uzyskał wówczas pełną świadomość skutków nieważności umowy. W każdej umowie z naszym klientem mamy pouczenie o możliwych skutkach nieważności, tak o możliwym zwrocie kapitału jak i wynagrodzenia za korzystanie z niego.

Wobec przedstawionego dowodu, Sąd uznał, że powódka miała tę świadomość składając pozew do sądu w grudniu 2016 roku, zatem już wtedy gdy bank dostał pozew (grudzień 2016) powinien był spełnić roszczenie klientki i od tego momentu nastąpiła wymagalność roszczeń banku i zaczął biec termin przedawnienia się roszczeń banku. W chwili doręczenia naszego pozwu do banku nastąpiła trwała bezskuteczność w rozumieniu uchwały III CZP 6/21 z 7 maja 2021 roku. Roszczenia banku o zwrot kapitału przedawniły się w grudniu 2019 roku, a bank zarzut zatrzymania podniósł w 2021 roku, a zatem za późno.

Sąd zauważył, że nie bez znaczenia miała treść pozwu, w którym z abuzywności powódka wywodziła nie odfrankowienie ale nieważność umowy. Od początku prowadzenia spraw frankowych nasza Kancelarią wskazywała na nieważność tych umów, a nie odfrankowienie. Część pełnomocników procesowych sugerowała odfrankowienie i dopiero z czasem rozszerzała powództwa o nieważność umowy.

Podsumowując, kluczowe znaczenie dla przedawnienia się roszczeń banku miały dwa elementy:

1. treść pozwu opiewająca na nieważność (a nie odfrankowienie);

2. fakt, że powódka składając pozew była świadoma skutków nieważności umowy i potrafiła to udowodnić wyciągiem z naszej umowy o obsługę prawną, czyli po prostu nasza umowa.

Podobne stanowisko zajął SA Warszawa (I ACa 155/21) w sprawie prowadzonej przez nas, gdzie SA także powołał się na wyciąg z umowy o obsługę prawną i treść naszego pozwu wskazując, że już w pozwie powódka kwestionowała nie same odesłania do table kursowych ale właśnie indeksację i brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym (pozew z 2016 roku).

Niemniej, na wypadek gdyby sąd nie uznał naszej argumentacji na rozprawie wystąpiliśmy także z pytaniami do TSUE, ale sąd ten wniosek oddalił.

Cieszymy się, tym bardziej że dnia 5 listopada 2021 roku sąd w tym samym składzie (sygn. akt I ACa 363/21) ale w innej sprawie (nieprowadzonej przez naszą Kancelarię) nie zasądził odsetek kredytobiorcy, a zatem wszystko wskazuje na to, że prewencyjne działanie w zakresie oświadczenia Klienta już w umowie zawieranej z Kancelarią, argumentacja Kancelarii Garlacz przedstawiona w pozwie i pozostałych pismach procesowych a także ostatnia bitwa słowna podczas odbierania stanowisk końcowych w toku rozprawy apelacyjnej wpłynęły na kolejną wygraną wojnę z Bankiem.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz wraz z Zespołem, a w szczególności z aplikantką adwokacką Natalią Popiel, która na etapie postępowania apelacyjnego walczyła z zarzutem zatrzymania przedstawiając istotne dowody w sprawie.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close