Kolejne dwie nieważności umów byłego GE Money Banku

Kancelaria GARLACZ pozyskała kolejne dwa wyroki ustalające nieważność umów kredytów indeksowanych byłego GE Money banku. Oba wydane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pierwszy wydany przez sąd w składzie SSO Marcin Cichosz w dniu 24 lutego 2021 roku (I C 667/17). Sąd ustalił, że umowa zawarta przez powoda z bankiem GE Money Bank S.A. jest nieważna oraz  zasądził od Banku BPH S.A. jako następcy prawnego GE Money na rzecz powoda roszczenie pieniężne na zasadzie dwóch kondykcji.

Drugi wydany w dniu 24 marca 2021 (I C 178/17) przez sąd w składzie SSO Izabela Górnikieiwcz – Wróbel. Sąd także ustalił nieważność umowy i zasądził roszczenie pieniężne powodowi w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Oba orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku są kolejnym potwierdzeniem skuteczności specjalnie wypracowanej argumentacji, którą przedstawiamy w sprawach dotyczących umów byłego GE Money Banku. Jest to argumentacja zgodnie z którą, nie jest możliwe odcięcie marży z par. 17 umowy i pozostawienie umowy rozliczanej kursem średnim NBP. Wskazujemy, że taka umowa nie odzyska transparentności, której brak istniał już w dacie zawarcia umowy, co jest sprzeczne z wymogami dyrektywy 93/13, a także, że odcięcie samej marży czyni zapis par. 17 umowy kompletnie nielogicznym oraz zmienia sens nie tylko tego postanowienia, ale i całej umowy, co w świetle orzeczenia w sprawie Santos C-17/70 powoduje, że marży z umowy odciąć nie można. Ponadto podnosimy, że w umowie i tak zostanie nieuczciwy warunek indeksacji, a to powoduje, że ta rzeczywista nierównowaga między stronami wynikająca głównie z indeksacji nie zostanie usunięta, gdyż same odesłania do tabel kursowych zachwiały równowagę tylko częściowo, tak jak wskazuje TSUE w swoich wyrokach.

Wierzymy, że do tej argumentacji przychyli się także TSUE  w sprawie C-19/20, którego orzeczenie zapadnie już 29 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie nasze sprawy umów kredytów indeksowanych do CHF byłego GE Money banku mamy wygrane, w tym prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (Sygn. akt I ACa 745/19).


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: