Jak przygotować się na ewentualną upadłość Getin Noble Banku? Ważna informacja.

W kilku sprawach prowadzonych przez Kancelarię GARLACZ przeciwko Getin Noble Bank BFG złożył wnioski o zawieszenie spraw do czasu ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku.

Jak frankowicze z Getin Noble Banku powinni przygotować się scenariusz ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku?

W razie ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku S.A. w restrukturyzacji („Bank”), o ile klient kwestionuje lub zamierza kwestionować ważność umowy powiązanej z walutą CHF, konieczne będzie z ostrożności dokonanie potrącenia swoich wierzytelności wobec tego Banku wynikających z nieważnej umowy (spłat w walucie PLN i CHF dochodzonych w pozwie oraz nieobjętych pozwem) z wierzytelnością Banku wobec kredytobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału po to aby syndyk masy upadłości Banku nie mógł dochodzić całości wypłaconego kapitału kredytobiorcy z pominięciem dokonanych przez niego wpłat – w razie zakwestionowania przez kredytobiorcę ważności umowy kredytu.

Potrącenia należy dokonać wraz ze zgłoszeniem swojej wierzytelności do masy upadłości.

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni i jest wyznaczany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a biegnie od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

W tym terminie należy:

  • sporządzić excela z własnymi spłatami w walucie PLN i CHF;
  • przygotować dowody spłaty w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • złożyć w Banku wezwanie do zapłaty kwot w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • złożyć w Banku oświadczenie o potrąceniu kwot w walucie PLN i CHF w zakresie objętym excelem;
  • przygotować pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym oraz podpisać umowę na ten etap prac z prawnikiem;
  • przygotować zgłoszenie wierzytelności i zgłosić wierzytelność do postępowania upadłościowego wraz z zarzutem potrącenia oraz oświadczeniem o potrąceniu oraz dowodami jak wyżej;

Podsumowując, aby zdążyć z wszystkimi w.w. czynnościami należy przygotować się wcześniej gdyż prawnicy obsługujący sprawy klientów Getin Noble Bank mogą nie być w stanie przeprocesować w.w. czynności dla wszystkich swoich klientów.

Klienci Kancelarii GARLACZ otrzymają wkrótce pakiet dodatkowych informacji w powyższym zakresie.

 


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!