GETIN pozywa i podwójnie przegrywa. Zadłużenie klienta obniżone o blisko 600 tys. zł

Jeden z naszych ostatnich ciekawszych wyroków…bo o wszystkich nie informujemy.

W dniu 17 marca 2021 roku, Sąd Okręgowy w osobie SSO Paweł Pyzio wydał wyrok (XXIV C 460/19), w którym oddalił w całości powództwo banku z umowy kredytu przeciwko kredytobiorcom a jednocześnie uwzględnił w całości powództwo wzajemne kredytobiorców z tytułu nieważności umowy i zasądził na ich rzecz od banku kwotę ponad 330 tys zł mimo, że kredytobiorcy nie spłacili całego kapitału kredytu. Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego.

Bank w toku procesu nie zmienił podstawy faktycznej pozwu tj. nie sformułował roszczenia o zwrot kapitału w razie uznania, że umowa jest nieważna. Zgłoszenie takiego roszczenia teraz i tak byłoby przedawnione, bo klient zakwestionował umowę już w 2015 roku i przyjmując, że roszczenia banku przedawniają się od tego momentu, bank nie może już żądać zwrotu udostępnionego kapitału.

Ale po kolei…bo ta sprawa trwa od 2015 roku. Sprawa była prowadzona przez mec. Barbarę Garlacz i była to jedna z pierwszych spraw frankowych naszej Kancelarii.

Klienci zaprzestali spłaty kredytu. W 2015 roku Bank Getin Noble Bank S.A. skierował przeciwko kredytobiorcom roszczenie o zapłatę kwoty blisko 1 mln z, w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Klienci wraz z nakazem zapłaty zgłosili się do naszej Kancelarii. Nasza kancelaria wystosowała przeciwko bankowi powództwo wzajemne o roszczenia kredytobiorców z nieważnej umowy wraz z wnioskiem o oddalenie w całości powództwa banku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa trwała ponad 6 lat, w tym z zawieszeniem z uwagi na pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie C-260/18. Warto było jednak toczyć tę walkę, gdyż ostatecznie saldo zadłużenia klientów przy nieważnej umowie i przedawnieniu się roszczeń banku spadnie o 600 tys zł.

To właśnie w tej sprawie została opracowana pierwsza opinia biegłego potwierdzająca, że indeksacja to swap walutowo – procentowy. Potem tę argumentację rozwijaliśmy na gruncie innych spraw. Dzięki tej argumentacji udało nam się uzyskać m. in. korzystny wyrok w sprawie o sygnaturze XXVI GC 586/20 w którym sąd na gruncie sprawy kredytu indeksowanego powiązanego z walutą CHF zawartego przez przedsiębiorcę z bankiem uznał, iż indeksacja to swap walutowo – procentowy.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał iż umowa jest nieważna zatem istnieje konieczność oddalenia roszczenia banku z umowy. Nieważność umowy, zdaniem sądu, wynika z faktu, że bank miał prawo jednostronnego ustalania zobowiązania kredytobiorcy, co jest sprzeczne z art. 69 prawa bankowego. Ponadto sąd zwrócił uwagę iż bank nie udzielił kredytobiorcom odpowiednich informacji przed podpisaniem umowy o nieograniczonym ryzyku walutowym jakie spadło w całości na kredytobiorców.

Czekamy na uzasadnienie pisemne, a jeśli bank będzie w odrębnym procesie żądać zwrotu kapitału to my będziemy podnosić zarzut przedawnienia się roszczeń banku.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: