Co oznacza dla klientów upadłość Getin Noble Banku S.A.?

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił ogłosić upadłość Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Syndykiem masy upadłości GNB został Marcin Kubiczek, który został wskazany w obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Marcin Kubiczek jest również syndykiem masy upadłości drugiego banku założonego przez Leszka Czarneckiego, który wcześniej ogłosił upadłość – Idea Bank.

Informacja o zbliżającym się ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank pojawiały się już od kilku miesięcy, a scenariusza takiego można było spodziewać się już po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji banku we wrześniu 2022 roku. Kancelaria GARLACZ  już w lutym 2023 roku informowała klientów o możliwości takiego scenariusza oraz opublikowała instrukcję przygotowania się przez klientów na taką ewentualność, tj. przygotowanie się do dokonania zgłoszenia wierzytelności oraz dokonania potrącenia kapitału kredytu.

Po złożeniu przez BFG wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku Kancelaria GARLACZ w maju oraz czerwcu przesłała do klientów szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania upadłościowego oraz poprosiła o zorganizowanie wskazanych dokumentów i przygotowanie się do dokonania potrąceń.

Co należy teraz zrobić?

Przypominamy, że obecnie najważniejszym jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości w terminie 30 dni, który rozpoczął bieg w dniu 20 lipca 2023 roku. Kredytobiorcy mają więc jedynie miesiąc na zgłoszenie swoich wierzytelności. Po tym terminie zgłoszenie wierzytelności będzie nadal możliwe, lecz wiązać będzie się z negatywnymi konsekwencjami opisanymi niżej. Zgłoszenia należy dokonać przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) pod adresem https://prs.ms.gov.pl/krz .

Kancelaria GARLACZ przygotuje oświadczenia o potraceniu wyłącznie dla tych Klientów, którzy wcześniej zgłosili taką potrzebę. Kancelaria GARLACZ w ślad za uprzednią informacją nie będzie dokonywała natomiast zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego i w przesłanych do Klientów informacji rekomendowała inne kancelarie, które mogą się tego podjąć.

Wraz z dokonaniem zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości należy dokonać również wzajemnego potrącenia wierzytelności kredytobiorcy o zwrot uiszczonych kwot wraz z wierzytelnością banku o zwrot kapitału kredytu. Spowoduje to wzajemne rozliczenie roszczeń stron w zakresie kapitału kredytu. Jest to bardzo ważne, gdyż potrącenia można dokonać jedynie łącznie ze zgłoszeniem wierzytelności.

Oznacza to, że brak dokonania potrącenia wraz ze zgłoszeniem wierzytelności w przypadku niewypłacalności banku wywoła negatywne konsekwencje w postaci braku możliwości uwzględnienia dokonanych spłat w rozliczeniu z bankiem z tytułu kapitału, nawet w przypadku uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Syndyk w takiej sytuacji będzie mógł dochodzić od kredytobiorcy roszczenia o zwrot kapitału, natomiast kredytobiorca może nie otrzymać zwrotu wpłaconych środków, gdyż upadły bank nie będzie posiadał środków, by je wypłacić. Kredytobiorca nie będzie mógł również potrącić swoich środków, gdyż termin na dokonanie potrącenia minął w momencie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości. Dlatego tak ważne jest, aby dokonać potrącenia wierzytelności wraz ze zgłoszeniem wierzytelności do syndyka.

Co jeśli wierzytelność nie zostanie zgłoszona w terminie 30 dni?

W takiej sytuacji możliwe jest zgłoszenie wierzytelności również po upływie tego terminu, jednak wiązało się to będzie z opłatą od zgłoszenia w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (które w III kwartale 2022 roku wynosiło 6736,60 zł), a więc opłata ta wyniesie 1 010,49 zł, co wynika z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego.

Ponadto zgłoszenie wierzytelności po terminie wiąże się z dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami, które zależne są od stanu opóźnienia w zgłoszeniu względem etapu postępowania upadłościowego:

  1. kredytobiorca, który spóźni się ze zgłoszeniem wierzytelności nie może podważać czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym przed zgłoszeniem przez niego wierzytelności, a wpływać może jedynie na czynności podjęte później – będzie to miało większe znaczenie na późniejszych etapach postępowania, w szczególności po sporządzeniu planu podziału funduszów masy upadłości, gdyż nieuwzględnienie go w podziale nie zostanie już zmienione, a może uczestniczyć jedynie w kolejnych planach podziału funduszy (o ile będą);
  2. w przypadku zgłoszenia wierzytelności po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów zgłoszenie wierzytelności pozostanie bez rozpoznania;

Z powyższego wynika, że zdecydowanie lepiej zgłosić wierzytelność w zakreślonym 30 dniowym terminie.

PODSUMOWANIE:

  1. należy zgłosić wierzytelność pieniężną do syndyka w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości;
  2. należy zgłosić potrącenie do syndyka wraz ze zgłoszeniem wierzytelności;
  3. spóźnione zgłoszenie wierzytelności będzie obarczone opłatą w wysokości 1 010,49 zł, a także może wywoływać inne negatywne skutki;

Obecnie najważniejszą kwestią jest zgłoszenie wierzytelności i potrącenie.

Prosimy wszystkich klientów, którzy jeszcze nie przygotowali odpowiedniej dokumentacji, aby w trybie pilnym się tym zajęli, natomiast klientów, którzy dokonują potrąceń za naszym pośrednictwem o jak najszybsze dostarczenie dokumentów do Kancelarii.

Tagi:

powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!