#Clue20PageChallenge: Uwagi pełnomocnika kredytobiorców do sprawy C-19/20 złożone w TSUE!

W dniu 4 czerwca 2020 roku Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz reprezentująca kredytobiorców w postępowaniu przed TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku C-19/20 złożyła 20-stronnicowe stanowisko do Trybunału.

Sprawa przed TSUE C-19/20 będzie miała istotne znaczenie dla wszystkich tzw. frankowiczów, przede wszystkim z dwóch powodów:

  • Po pierwsze, możliwe, że w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5 rozstrzygnięta zostanie jedna z najbardziej aktualnych wątpliwości na gruncie spraw frankowych tj. czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału;
  • Po drugie, możliwe, że Trybunał w ramach odpowiedzi na pytanie nr 4 dokona szerszej wykładni sankcji braku dalszego obowiązywania umowy, a to z kolei wpłynie na ocenę tej sankcji na gruncie przepisów prawa krajowego i ostateczne rozstrzygnięcie, czy mamy tu do czynienia z nieważnością od początku zawarcia umowy czy od innego momentu, np. powołania się przez konsumenta na tę sankcję tudzież od momentu samego wyroku, a to może mieć wpływ na ocenę kwestii przedawnienia się roszczeń banków o zwrot kapitału;

Ponadto, w ramach pytania nr 1 oraz 3 powinny zostać rozwiane ostatecznie wątpliwości, które wciąż mają mniej przychyli sędziowie orzekający w sprawach frankowych czy podpisany aneks do umowy ma wpływ na pierwotną nieuczciwość postanowienia umownego, a także czy ustawa antyspreadowa ma znaczenie na pierwotnej nieuczciwości postanowień umownych.

Pytanie nr 2 natomiast ma kluczowe znaczenie dla umów byłego kredytu GE Money i dotyczy tego czy można z umowy usunąć samo odesłanie do marży kupna/sprzedaży pozostawiając w umowie kurs średni NBP. Dla umów tego banku jest to kwestia kluczowa.

Nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że pytania, w szczególności nr 1 – 3, na które w większości zostało wypracowane w SN stanowisko korzystne dla kredytobiorców, zostały zadane w interesie banków pod kamuflażem „troski” o prawa i interes konsumentów i z nadzieją, że być może Trybunał bankom pomoże…

W okresie koronowakacji od rozpraw kwiecień – maj 2020 przygotowaliśmy nasze solidne stanowisko do pytań prejudycjalnych z jednoczesnymi propozycjami odpowiedzi na poszczególne pytania. Zwróciliśmy w szczególności uwagę na następujące kwestie:

  1. Brak możliwości sanowania pierwotnie nieuczciwego warunku i jego skutków poprzez zawarty w późniejszym okresie aneks, w którym konsument nie wyraził świadomej i dobrowolnej zgody na zmianę postanowienia nieuczciwego i odstąpienie od systemu ochrony na gruncie dyrektywy 93/13;
  2. Brak możliwości usunięcia z umowy marży kupna/sprzedaży jako sprzecznej z z tzw. effect utile 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 a także z efektem odstraszającym z art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, a nadto brak technicznej możliwości zastosowania tzw. testu błękitnego ołówka i redukcji utrzymującej skuteczność na gruncie umowy byłego banku GE Money;
  3. Konieczność oceny nieważności umowy na datę jej zawarcia skutkująca sankcją nieważności umowy od początku czyli wyrokiem deklaratoryjnym, co otwiera drogę do uznawania przedawnienia się roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu w szczególnych okolicznościach;
  4. Sprzeczność żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 dyrektywy 93/13;

Nasza argumentacja z uwag do TSUE będzie także podnoszona automatycznie w sprawach naszych klientów. Szczególnie istotne znacznie ma to dla umów byłego banku GE Money w kontekście pytania nr 2. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dotyczących tych umów.

Jeśli Trybunał pójdzie dotychczasową linią orzeczniczą to odpowiedzi na pytania do TSUE będą korzystne dla kredytobiorców.

I to było nasze #Clue20PageChallenge!

20 stron… to naprawdę był challenge ale jako pionierzy spraw frankowych lubimy wyzwania!


powrót

Od 6 do 10 lipca 2020 roku w Kancelarii GARLACZ trwa tydzień GE Money Banku w ramach Festiwalu Banków:

– 10% mniej na I instancję dla klientów tego banku, którzy w tym terminie zgłoszą zainteresowania na adres: konsultacja@kancelariagarlacz.pl;

– na naszym blogu omawiamy wadliwe umowy tego banku;

ZAPRASZAMY!