Umowa nieważna bo bank nie dostarczył regulaminu. Wyrok prawomocny.

Nie informujemy o każdej wygranej jednak o tej warto z uwagi na nieco odmienną przyczynę nieważności.

W dniu 23 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 182/20 – SSA Agata Zając) oddalił apelacje banku Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r., (sygn. akt XXV C 505/19 – SSR del. Stanisław Zabłocki), w którym Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i zasądził w całości roszczenie pieniężne na rzecz naszej klientki.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy powódka otrzymała „Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG” już po podpisaniu umowy kredytu.

Zgodnie z art. 384 § 1 k.c., w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia spornej umowy, tj. październiku 2007 r., ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Zdaniem Sądu I instancji zawarta przez strony umowa, po wyeliminowaniu z niej treści wynikających z regulaminu, nie spełnia wymogów stawianych przez art. 69 Prawa bankowego, jak również nie określa istotnych postanowień dotyczących zasad wykonania indeksacji, a więc świadczeń stron. W kredytach byłego Polbanku zasady indeksacji, w tym odesłania do kursu kupna i sprzedaży znajdują się właśnie w regulaminie, a sama umowa stanowi jedynie, że kredyt jest indeksowany do CHF bez określenia czy chodzi o kurs CHF czy stopę procentową LIBOR. Jednocześnie definicja kredytu indeksowanego jest w regulaminie.

Sąd Apelacyjny uzasadniając nieskuteczność apelacji banku wskazał, że z uwagi na brak doręczenia powódce regulaminu przed zawarciem umowy nie doszło do związania powódki postanowieniami regulaminu, co skutkowało brakiem ustalenia essentialia negotii umowy kredytu. Zarówno Sąd I instancji jak i Sąd II instancji uznały, że brak otrzymania przez kredytobiorcę regulaminu przed zawarciem umowy stanowi dostateczną i samodzielną podstawę rozstrzygnięcia sprawy tj. nieważność umowy kredytu.

Ponadto, Sąd Apelacyjny uznał, że zgłoszony przez pozwany bank w toku postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania stanowi nadużycie prawa podmiotowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania stanowiłoby zbyt daleko idące obciążenie finansowe dla powódki, zmuszające ją do zgromadzenia kwoty kapitału kredytu, w sytuacji gdy znaczna część tej kwoty została już przez powódkę uiszczona na rzecz banku.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz wraz z adwokat Pauliną Sadłochą – Lewandowską, która reprezentowała klienta na etapie postępowania apelacyjnego.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close