Sprawy Kancelarii GARLACZ przed SN rozstrzygnięte w 2022 roku. 7 skarg banków nie przyjętych. 3 skargi banków przyjęte do rozpoznania.

Zbliża się czas podsumowań 2022 roku.

Poniżej publikujemy zestawienie istotnych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego zapadłych w 2022 roku w sprawach prowadzonych przez Kancelarię GARLACZ.

 • Postanowienie SN z dnia 17 listopada 2022 roku I CSK 3184/2 (I ACa 395/21 – wyrok z dnia 24 listopada 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku S.A. do rozpoznania oraz przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej kredytobiorcy, w której przedstawione zostało do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne m.in. czy na gruncie spraw kredytów powiązanych z walutą obcą jeśli klient (tak jak klienci naszej kancelarii) byli w umowach zlecenia na obsługę sporu informowani o skutkach nieważności umowy trwała bezskuteczność następuje z chwilą wniesienia pozwu czy tak jak w uchwale SN III CZP 6/21 oraz drugie zagadnienie prawne czy przy uwzględnieniu zarzutu zatrzymania możliwe jest wzajemne zniesienie kosztów procesu. Skargę kasacyjną klienta – kredytobiorcy i odpowiedź na skargę kasacyjną mBanku Pze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ radca prawny Barbara Garlacz
 • Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2022 roku I CSK 1459/22 (VI ACa 730/18 – wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie – SSA Urszula Wiercińska) – przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej kredytobiorcy, w której przedstawione zostały liczne zagadnienia prawne dotyczące sposobu badania statusu konsumenta, w sprawie, w której SA Warszawa nie uznał statusu konsumenta po stronie kredytobiorcy. Skargę kasacyjną klienta – kredytobiorcy przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ radca prawny Barbara Garlacz
 • Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2022 roku I CSK 5643/22 (dot. I ACa 644/21 – wyrok z dnia 11 lutego 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku do rozpoznania. mBank stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) wpływu nowelizacji art. 69 ust. 3 prawa bankowego na roszczenia kredytobiorców; (b) możliwości ustalenia w sentencji wyroku, że umowa jest nieważna przy jednoczesnym żądaniu zapłaty; (c) konieczności rozdzielania klauzuli indeksacyjnej i spreadowej; (d) pytania czy kredyt indeksowany to kredyt walutowy; (e) czy wykonanie obowiązków informacyjnych niweluje abuzywność klauzuli indeksacyjnej – de facto bez związku ze sprawą. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ adwokat Paulina Paszkiewicz.
 • Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2022 roku I CSK 4187/22 (dot. VI ACa 238/19 – wyrok z dnia 9 listopada 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Banku do rozpoznania. Getin stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) wpływu nowelizacji art. 69 ust. 3 prawa bankowego na roszczenia kredytobiorców; (b) możliwości ustalenia w sentencji wyroku, że umowa jest nieważna; (c) konieczności rozdzielanie klauzuli indeksacyjnej i spreadowej; (d) pytania czy kredyt indeksowany bez mechanizmu indeksacji może być oprocentowany wg stakwi WIBOR przewidzianej w dokumentacji kredytowej. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ radca prawny Małgorzata Gałązka.
 • Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2022 roku I CSK 3935/22 (dot. VI ACa 482/21 – wyrok z dnia 13 stycznia 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Gdańsku) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej BPH S.A. (umowa byłego banku GE Money) do rozpoznania. BPH stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) tego czy postanowienie umowne umowy GE Money Banku dotyczące sposobu obliczania marży stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które mogłoby być odrębnym przedmiotem badania pod kątem abuzywności – nawiązując do wyroku TSUE C-19/20; (b) tego czy przy ocenie abuzywnych postanowień ma znaczenie to, że strony następczo zmieniły te postanowienia na podstawie aneksu antyspreadowego. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ adwokat Paulina Paszkiewicz.
 • Postanowienie SN z dnia 23 listopada 2022 roku I CSK 3356/22 (I ACa 261/21 – wyrok z dnia 22 listopada 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej mBank S.A. do rozpoznania. mBank stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) tego czy uwzględniając zasadę proporcjonalności, równości wobec prawa i pewności prawa kredytobiorcy przysługuje interes prawny w roszczeniu o ustalenie nieważności umowy kredytu; (b) tego czy sankcja nieważności wynikająca z abuzywności postanowień umownych określających przedmiot główny umowy jest skuteczna i proporcjonalna w świetle orzecznictwa TSUE oraz zasady pewności prawa. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ radca prawny Barbara Garlacz.
 • Postanowienie SN z dnia 15 września 2022 roku I CSK 3229/22 (I ACa 750/19 – wyrok z dnia 14 grudnia 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej mBank S.A. do rozpoznania. mBank stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) tego czy można rozdzielić waloryzację od postanowienia o spreadach; (b) tego czy art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej skład sądu rozpoznającego sprawę z trzech sędziów na skład jednego sędziego oraz upoważniający prezesa sądu do zarządzenia rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie, ma zastosowanie do spraw wszczętych przed wejściem w życie tej ustawy i co do których został wyznaczony już skład 3 sędziów. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ adwokat Paulina Sadłocha.
 • Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2022 roku I CSK 2979/22 (I ACa 596/21 – wyrok z dnia 25 października 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie) – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej Getin Noble Bank S.A. do rozpoznania. Getin stawiał zagadnienia prawne dotyczące: (a) wpływu nowelizacji art. 69 ust. 3 prawa bankowego na roszczenia kredytobiorców; (b) konieczności rozdzielanie klauzuli indeksacyjnej i spreadowej; (d) pytania czy kredyt indeksowany to kredyt walutowy. Odpowiedź na skargę kasacyjną ze wskazaniem na brak podstaw do jej przyjęcia przygotowywała ze strony Kancelarii GARLACZ adwokat Jakub Sobczyk.

Jednocześnie w 2022 roku Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargi kasacyjne banków w następujących sprawach tzw. frankowych:

 • I CSK 2249/22 (podnoszone przez Millennium zagadnienia m.in.: możliwość uzupełnienia umowy w oparciu o przepisy dyspozytywne oraz kwestia informowania o ryzyku zgodnie z rekomendacją S)
 • I CSK 2445/22 (ważny wyrok SA I ACa 155/21 – wyrok z dnia 20 października 2021 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie – kwestia momentu powstania trwałej bezskuteczności umowy)
 • I CSK 3410/22 (podnoszone przez mBank zagadnienia: kwestia prawidłowości zasądzania ubezpieczeń oraz możliwości stosowania późniejszych orzeczeń TSUE do umów zawartych przed datą wydania tych orzeczeń – póki co nie wiemy które z tych zagadnień zainteresowało SN)

Podsumowując, ze spraw Kancelarii GARLACZ, które trafiły do SN i co do których zapadły formalne postanowienia o ich przyjęciu lub odmowie przyjęcia, 3 skargi kasacyjne banków zostały przyjęte do rozpoznania, 7 skarg kasacyjnych banków nie zostało przyjętych do rozpoznania przez SN. Ponadto, dwie skargi kasacyjne kredytobiorców zostały przyjęte do rozpoznania tj. wszystkie które chcieliśmy aby zostały przyjęte i co do których zapadła formalna decyzja wstępna. Jest to jednak statystyka tylko na gruncie 12 spraw Kancelarii GARLACZ, co do których SN w 2022 roku wydał postanowienie formalne o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

Skargi kasacyjne oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne przygotowuje w Kancelarii GARLACZ zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów, którzy dysponują przekrojową wiedzą na gruncie spraw powiązanych z walutą obcą konieczną do tego aby zakwestionować rzekomą istotność zagadnień prawnych podnoszonych przez bank, tj.: radca prawny Małgorzata Gałązka, adwokat Paulina Paszkiewicz, adwokat Jakub Sobczyk, adwokat Paulina Sadłocha – współpracujący od kilku lat z Kancelarią GARLACZ.


powrót

Zestawienia wyroków Kancelarii GARLACZ znajdą Państwo w zakładce Blog.

Nasze wygrane miarą naszej skuteczności!

Zapraszamy!

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 roku Kancelaria Garlacz wprowadziła nową ofertę na szybszy i tańszy proces z bankiem.

Prześlij umowę do analizy na konsultacja@kancelariagalracz.pl

Zapraszamy do współpracy!