Samodzielna legitymacja kredytobiorcy do ustalenia nieważności i roszczenia o zapłatę po odłączeniu od długu byłego małżonka

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz), sygn. II C 882/17 w dniu 12 kwietnia 2022 roku wydał wyrok, w którego treści ustalił nieważny charakter umowy kredytu waloryzowanego zawartej z mBank S.A. oraz uwzględnił w całości dochodzone powództwo o zapłatę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za cały okres sporu tj. od 2017 roku do dnia zapłaty.

Sąd kolejny raz potwierdził, iż powód miał samodzielną legitymację czynną, co do ustalenia nieważności umowy. Po odłączeniu w przeszłości od długu drugiego kredytobiorcy nasz Klient mógł samodzielnie dochodzić w sądzie obok roszczenia o zapłatę także roszczenia o ustalenie nieważności umowy.  Kredytobiorca dochodzący roszczenia dokonywał samodzielnie spłaty kredytu. Sąd wskazał, że strona odłączona od długu (była małżonka kredytobiorcy) nie ma interesu prawnego w dochodzeniu ustalenia nieważności umowy kredytu, a także całość dochodzonego roszczenia należna jest wyłącznie powodowi, ponieważ z jego zeznań wynikało, iż przez cały okres kredytowania samodzielnie spłacał raty kapitałowo-odsetkowe z tytułu umowy kredytu.

Sprawę prowadzi r.pr. Barbara Garlacz wraz z zespołem Kancelarii.


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach: