Przedsiębiorca wygrał z Alior Bankiem sprawę o nieważność umowy swapa walutowo – procentowego

21 kwietnia 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Gospodarczy wydał wyrok (XVI GC 334/16), w którym po 5 latach procesu oddalił w całości pozew Alior Banku na kilkaset tysięcy złotych przeciwko przedsiębiorcy. Spór dotyczył transakcji swapa walutowo – procentowego, którą sąd uznał w całości za nieważną.

Sąd uznał, że:

  • przedsiębiorcy nie zostały przedstawione wszystkie potencjalne scenariusze prezentujące rzetelnie całość możliwych zysków i strat, a w szczególności ryzyko zmienności stóp procentowych;
  • umowa swapa walutowo – procentowego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a przez to nieważna;

Sprawa dotyczyła umowy kredytu inwestycyjnego w złotych polskich oraz zawartej razem z nią transakcji swapa walutowo – procentowego (CIRS), na podstawie której strony uzgodniły zamianę kwoty kredytu w PLN na kwotę w CHF i okresowe płatności odsetek według stopy WIBOR oraz LIBOR i marży. Bank miał płacić okresowo stopę WIBOR przedsiębiorcy a przedsiębiorca do banku stopę LIBOR i marżę. Transakcja była zawarta na okres 3 lat i jej zamkniecie doprowadziło do negatywnego rozliczenia dla przedsiębiorcy na kilkaset tysięcy złotych. Po tym jak przedsiębiorca nie uregulował na rzecz banku kwoty wynikającej z domknięcia transakcji CIRS Alior Bank w 2016 roku pozwał przedsiębiorcę do sądu.

W sprawie została sporządzona opinia biegłego, zgodnie z którą scenariusze zysków i strat, na które powoływał się Alior Bank w toku procesu, nie przedstawiały w ogóle wpływu zmian stóp procentowych na potencjalne zyski i straty z transakcji, tj. zakładały stałą stawkę WIBOR oraz LIBOR.

Sprawa była dość skomplikowana i mocno dowodowa: zeznania kilku świadków organizujących transakcję, nagrania z dealerami zawierającymi transakcję, dokumentacja transakcji, biegły. Całość zebranego materiału dowodowego nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca nie był świadom skutków ekonomiczno – finansowych zawartej transakcji, a w szczególności konieczności jej końcowego zamknięcia z wygenerowaniem możliwej straty na kapitale. Tę skomplikowaną transakcję wiązał z wymianą okresowych strumieni odsetkowych. Ponadto, biegły potwierdził, że scenariusze pomijały ryzyko zmienności stawek WIBOR i LIBOR, co miało kluczowe znaczenie dla potencjalnych zysków i strat z tej transakcji.

Wyrok nie jest prawomocny, niemniej wpisuje się w serię wyroków stwierdzających nieważność umów na instrumenty finansowe zawartych przez przedsiębiorców.

Sprawę prowadziła mec. Barbara Garlacz


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close