Nowy rok, nowa nieważność kredytu indeksowanego Millennium!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że po zakończonym z sukcesem 2019 roku, rozpoczynamy sukcesem 2020 rok! W dniu 3 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik (sygn. akt III C 807/17) zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu nieważności dwóch umów kredytów indeksowanych (objętych jednym powództwem) zawartych z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również zwrot uiszczonych w związku z nimi składek tytułem UNWW, prowizji i opłaty za wycenę nieruchomości. Niewątpliwie bank Millennium obok Raiffeisen i Getin Noble to ten, z którym mamy najwięcej wygranych.

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd wskazał, że w ramach dokonanej kontroli incydentalnej stwierdził abuzywność klauzul przeliczeniowych (mechanizm indeksacji) zawartych w łączących strony umowach. W ocenie składu orzekającego powyższa wadliwość była tak dalece idąca, że umowy po wyeliminowaniu z ich treści przedmiotowych postanowień  nie mogły się ostać – również z tego powodu, że ich charakter był immamentnie związany z ryzykiem walutowym. Co więcej, Sąd powołał się dodatkowo na ustawę o księgach wieczystych i hipotece, z której treści wynika, iż hipoteka powinna być wskazana w walucie zobowiązania. Skoro została wskazana w PLN to kredyt jest złotówkowy.

Nadto na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot składek spełnionych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (UNWW) jak również inne świadczenia (min. prowizja), względem których nieważność umowy pociągała brak umocowania do pobrania.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz.


powrót

Od 6 do 10 lipca 2020 roku w Kancelarii GARLACZ trwa tydzień GE Money Banku w ramach Festiwalu Banków:

– 10% mniej na I instancję dla klientów tego banku, którzy w tym terminie zgłoszą zainteresowania na adres: konsultacja@kancelariagarlacz.pl;

– na naszym blogu omawiamy wadliwe umowy tego banku;

ZAPRASZAMY!