Nowy rok, nowa nieważność kredytu indeksowanego Millennium!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że po zakończonym z sukcesem 2019 roku, rozpoczynamy sukcesem 2020 rok! W dniu 3 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik (sygn. akt III C 807/17) zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonych rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu nieważności dwóch umów kredytów indeksowanych (objętych jednym powództwem) zawartych z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również zwrot uiszczonych w związku z nimi składek tytułem UNWW, prowizji i opłaty za wycenę nieruchomości. Niewątpliwie bank Millennium obok Raiffeisen i Getin Noble to ten, z którym mamy najwięcej wygranych.

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd wskazał, że w ramach dokonanej kontroli incydentalnej stwierdził abuzywność klauzul przeliczeniowych (mechanizm indeksacji) zawartych w łączących strony umowach. W ocenie składu orzekającego powyższa wadliwość była tak dalece idąca, że umowy po wyeliminowaniu z ich treści przedmiotowych postanowień  nie mogły się ostać – również z tego powodu, że ich charakter był immamentnie związany z ryzykiem walutowym. Co więcej, Sąd powołał się dodatkowo na ustawę o księgach wieczystych i hipotece, z której treści wynika, iż hipoteka powinna być wskazana w walucie zobowiązania. Skoro została wskazana w PLN to kredyt jest złotówkowy.

Nadto na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot składek spełnionych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (UNWW) jak również inne świadczenia (min. prowizja), względem których nieważność umowy pociągała brak umocowania do pobrania.

Sprawę prowadziła r.pr. Barbara Garlacz.


powrót

Oferta Odroczonych Płatności

Dla nowych klientów uruchomiliśmy specjalną Ofertę Odroczonych Płatności w związku ze złożeniem pozwu. Ważna do 11 kwietnia 2020 roku.

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.