Jeszcze jedna szansa dla kredytobiorcy na nieważność umowy Deutsche Banku po zwrocie sprawy przez SN do Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do wyroku w sprawie sygn. akt I CSK 519/19 z dnia 15 października 2020 roku.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20519-19-1.pdf

W tej sprawie skarga kasacyjna została przygotowana przez mec. Marcina Szymańskiego z kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp. k. Nasza Kancelaria przystąpiła do sprawy przed SN już po wniesieniu skargi kasacyjnej składając dodatkowe pismo argumentujące dlaczego umowa kredytu denominowanego Deutsche Banku jest nieważna. Sąd Najwyższy nie mógł tych argumentów jak twierdzi w uzasadnieniu wyroku uznać aczkolwiek wskazał, że:

  1. podnieśliśmy zupełnie nową argumentację merytoryczną, która nie była rozpoznawana przed sądem II instnacji – cyt. „(…) formułowanie zarzutów nowych jest możliwe jedynie w terminie otwartym do wniesienia skargi. W odniesieniu do pism skarżących wniesionych w trakcie postępowania kasacyjnego należy dodatkowo zaznaczyć, że nowym zarzutem jest także zarzut dotyczący tego samego przepisu, którego naruszenie wytknięto już w skardze kasacyjnej, jeżeli treść zarzutu jest merytorycznie odmienna. W szczególności za nowy należy uznać zarzut naruszenia art. 3851§ 1 k.c., mimo że uchybienie temu przepisowi zarzucano już w skardze kasacyjnej, jeżeli zarzut obecny dotyczy uznania za niedozwolone innych postanowień umowy niż te, których dotyczyła skarga i do których odnosił się Sąd II instancji w zaskarżonym orzeczeniu.”
  2. nasze zarzuty prawa materialnego nadal możemy podnosić w II instancji po uchyleniu wyroku – cyt. „Mając powyższe na uwadze, rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy był zobowiązany ograniczyć się do zarzutów, które zostały w niej sformułowane, z pominięciem niezwiązanych z nimi odrębnych kwestii, które zostały podniesione na dalszym etapie postępowania. W ramach stosowania prawa materialnego do kwestii tych będzie mógł się jednak odnieść Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

…zatem „piłka w grze” i to (poza uchyleniem wyroku sądu II instancji) jest najważniejsza kwintesencja rozstrzygnięcia SN, nasz klient ma ogromną kolejną szansę na stwierdzenie nieważności umowy, w szczególności, że do tej pory we wszystkich sprawach, w których sądy uznały status konsumenta kredytobiorcy, zgadzały się z naszą argumentacją, że umowy Deutsche Banku tych klientów są nieważne.

Wyrok na 8 stron, przy czym pierwsze 5 to omówienie wyroków I oraz II instancji, i wskazanie dlaczego SN nie mógł się zająć naszymi argumentami zgłoszonymi w toku postępowania przed SN. Dziękujemy jednak za to jedno zdanie: „W ramach stosowania prawa materialnego do kwestii tych będzie mógł się jednak odnieść Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy.” – to nam wystarczy aby w zasadzie na nowo przeprowadzić sprawę w merytorycznej drugiej instancji zgodnie z naszą linią argumentacyjną. To wystarczy aby prawnikom Deutsche Banku wytrącić możliwość wskazywania, że SN przesądził ważność umowy tego banku. SN jak wynika z uzasadnienia problemami przez nas wskazanymi, w tym argumentami na nieważność, się po prostu nie zajął.

Co do samej skargi kasacyjnej to Sąd Najwyższy wskazał, że w zasadzie wszystkie zarzuty były bezpodstawne poza jednym, który skutkował uchyleniem wyroku:

Skarga kasacyjna okazała się ostatecznie skuteczna mimo bezzasadności większości podniesionych w niej zarzutów.”

Ten jeden jednak zakładał ważność umowy ale jej niewykonalność, czyli, że bank nie wykonał umowy w walucie CHF i być może klient nie powinien spłacać w walucie PLN lecz CHF, a zatem świadczenie banku z umowy wypłacone w PLN jest świadczeniem nienależnym banku na rzecz klienta a świadczenia klienta wpłacane w PLN są nienależne gdyż powinny być w CHF. Są to jednak kwestie do których powinien wrócić SA ponownie badając sprawę. Jednakże wpierw przedstawimy SA naszą argumentację na nieważność umowy i wierzę, że SA ją podzieli zanim zacznie prowadzić rozważania w kierunku zakreślonym przez SN. W SA oraz SN potrzebujemy wypracować linię generalną, która będzie zakładała nieważność umowy a nie jej niewykonalność, gdyż to zdecydowanie bardziej komplikuje dowodowo sprawy i może prowadzić do braku jednolitości orzekania.

 


powrót

Prowadzimy z sukcesem sprawy wszystkich banków. Specjalizujemy się w sprawach przedsiębiorców frankowych.

Specjalizujemy się w umowach:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close