Dla Obligatariuszy GetBack

Zakres usług dla obligatariuszy GetBack i jego spółek powiązanych:

Kancelaria uruchomiła porady prawne dla obligatariuszy Getback S.A. Oferujemy ochronę prawną interesów obligatariuszy GetBack poprzez:

 • udzielenie porad prawnych w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy, w tym:
  • porada prawna w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy;
  • analiza prawna w celu oceny czy w konkretnym przypadku istnieją podstawy do skierowania sprawy sądowej przeciwko instytucji dystrybuującej obligacje;
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zależności od ilości obligatariuszy, którzy się zgłoszą do Kancelarii oraz od dopuszczenia do udziału w tym postępowaniu przez Sędziego – Komisarza w celu najlepszego zabezpieczenia interesów obligatariuszy w ramach układu;
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, przed kuratorem obligatariuszy;
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyszłych postępowań sądowych przed instytucjami dystrybuującymi obligacje po stwierdzeniu, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa;

Dlaczego my?

Zanim podjęliśmy się ochrony interesów obligatariuszy starannie przeanalizowaliśmy podstawy prawne ewentualnych roszczeń, aktualną sytuację faktyczną oraz dotychczasowe działania GetBack.

Jako jedna z pierwszych kancelarii rozpoczęliśmy kilka lat temu prowadzenie po stronie kredytobiorców sporów sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą, w ramach których podnosimy, że umowy te jako posiadające wbudowany instrument finansowy powinny być sprzedawane z uwzględnieniem dyrektyw MIFID. Nasza koncepcja została potwierdzona kilkoma już opiniami biegłych ds. instrumentów finansowych. Mamy na swoim koncie wygrane w sporach sądowych z bankami. Stosujemy nieszablonowe myślenie i argumentację. Jesteśmy jedną z wiodących kancelarii na rynku w tym zakresie. Zaufało nam ponad 400 kredytobiorców. Zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz zgromadzone orzecznictwo wykorzystamy w sporach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk przy sprzedaży obligacji GetBack z naruszeniem dyrektyw MIFID i polskich przepisów je implementujących.

Prowadzimy ponadto spory sądowe dotyczące transakcji na instrumentach pochodnych (CIRS) sprzedawanych przez banki. Prowadzimy także spory sądowe dotyczące poszkodowanych przez LC Corp dotyczące poszkodowanych inwestorów indywidualnych w toku emisji akcji tej spółki w 2007 roku.

Powyższe sprawy pozwoliły nam zgłębić nieuczciwe praktyki banków w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

W przeszłości mec. Barbara Garlacz uczestniczyła w sporządzaniu prospektów emisyjnych spółek publicznych, jak również przygotowywała emisje obligacji, w tym warunki emisji obligacji prywatnych i publicznych i zajmowała się doradztwem prawnym przy wprowadzaniu ich do obrotu na rynku Catalyst i BondSpot oraz na rynku regulowanym GPW. Ponadto przez 10 ostatnich lat doradzała w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji bieżących i okresowych, w tym w ramach regulacji wspólnotowego rozporządzenia MAR. Doradzała także przy dokumentacji instrumentów pochodnych. Mec. Barbara Garlacz jest specjalistą w zakresie rynków kapitałowych  i instrumentów finansowych.

Nasza dotychczasowa praktyka sprawia, że posiadamy doświadczenie w sporach sądowych z instytucjami finansowymi pozwalające nam na podjęcie się obrony kolejnej grupy poszkodowanych – obligatariuszy. Ponadto, znana nam jest praktyka działania banków oraz prawo regulujące emisje i obrót obligacjami.

Strategia prawna dla obligatariuszy

 • ZAKRES INFORMACJI DO UZYSKANIA OD GETBACK

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz kluczowym dla dochodzenia roszczeń obligatariuszy przeciwko określonym podmiotom jest uzyskanie informacji na temat banków, które zawarły z GetBack S.A. umowy sprzedaży portfeli wierzytelności oraz samych tych umów w celu wyceny tych portfeli i oceny w jakim stopniu ich wartość nie odpowiadała wartości rynkowej. Ustalenie kwoty nadwyżki ceny w każdej z w.w. umów będzie stanowiło kwotę, którą będzie można egzekwować od w.w. podmiotów w celu zaspokojenia roszczeń obligatariuszy.

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz konieczne jest ponadto ustalenie z jakimi podmiotami GetBack S.A. zawarł inne niekorzystne umowy, w których wartość świadczenia GetBack S.A. została zawyżona, co umożliwi żądanie zwrotu tej zawyżonej kwoty w celu pokrycia roszczeń obligatariuszy.

 1. Kancelaria Garlacz przygotowała zakres argumentów prawnych, które umożliwią dochodzenie roszczeń w zakresie nadwyżek ceny za pakiety wierzytelności zarówno od GetBack jak i, co ważniejsze, bezpośrednio od banków sprzedających GetBack te pakiety. Ponadto, Kancelaria Garlacz przygotowała zakres argumentów prawnych, które umożliwią dochodzenie roszczeń wobec podmiotów, które z GetBack zawarły umowy, na podstawie których wartość świadczenia GetBack została zawyżona.

 1. Kancelaria Garlacz sugeruje pozyskanie w.w. informacji w toku postępowania przyspieszonego ewentualnie przy ingerencji organów administracji publicznej (KNF, sądy). Zdaniem Kancelarii Garlacz w.w. informacje powinny zostać opublikowane przez GetBack w ramach raportu bieżącego jako informacja poufna albowiem ma ona istotne znaczenie dla obligatariuszy i może wpływać na cenę obligacji. Dodatkowo Kancelaria Garlacz posiada inne koncepcje co do pozyskania w.w. danych.

 • ROSZCZENIA OBLIGATARIUSZY Z POWODU NIEWAŻNOŚCI ZAPISÓW NA OBLIGACJE

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz niektóre zapisy na niektóre serie obligacji są nieważne, w szczególności dotyczy to obligacji nabywanych od Polskiego Domu Maklerskiego, w sytuacji gdy formularz zapisu był wypełniany nie przez obligatariusza lecz pracownika IdeaBanku lub innego pośrednika. Kwestia ta wymaga indywidualnej analizy sytuacji poszczególnych obligatariuszy.

 1. Nieważność zapisu skutkuje obowiązkiem zwrotu kwoty wpłaconych środków na obligacje i zdaniem Kancelarii Garlacz po wezwaniu podmiotów, które takiego zwrotu powinny dokonać, można dochodzić zwrotu na drodze sądowej bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie układu.

 • ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE WOBEC DYSTRYBUTORÓW OBLIGACJI Z POWODU NARUSZENIA WYMOGÓW MIFID

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w zależności od indywidualnych okoliczności faktycznych sprzedaży obligacji, wobec podmiotów dystrybuujących obligacje w oparciu o przepisy prawa polskiego implementujące dyrektywę MIFID.

 1. W szczególności, zdaniem Kancelarii Garlacz, uprawnione jest twierdzenie, że podmioty dystrybuujące obligacje w istocie wykonywały określone usługi maklerskie (wbrew powszechnemu zapatrywaniu rynku czy stanowisku PDM czy Idea Banku) na rzecz obligatariuszy z pominięciem wymogów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz jej przepisów wykonawczych, i Kancelaria Garlacz przygotowała zestaw argumentów prawnych przemawiających za przyjęciem, że działalność maklerska była w istocie wykonywana w szczególności jako doradztwo inwestycyjne, oferowanie, wykonywanie zleceń oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

 1. Ustalenie, że podmioty dystrybuujące obligacje podlegały obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów implementujących MIFID oraz, że te obowiązki nie zostały wykonane w ramach sprzedaży obligacji (co miało miejsce w przeważającej mierze przypadków) skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą w.w. podmiotów.

 1. Jednocześnie, zdaniem Kancelarii Garlacz możliwe jest skierowanie pozwów już w chwili obecnej do sądów tj. nie czekając na zatwierdzenie układu, wraz z wnioskiem o wydanie wyroku wstępnego co do ponoszenia odpowiedzialności dystrybutora co do zasady, zaś wysokość roszczenia będzie zależała od rzeczywistej szkody, dla ustalenia której znaczenie będzie miała treść układu.
 • ROSZCZENIA OBLIGATARIUSZY Z POWODU MISSELINGU

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji z uwagi na przepisy dot. nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na sprzedaży produktu finansowego nieodpowiedniego dla konsumentów tudzież z powodu sprzedaży produktu z naruszeniem zasad uczciwego obrotu.

 1. Powołanie się na tę argumentację skutkować może tak nieważnością zapisów jak i roszczeniami odszkodowawczymi wobec dystrybutorów obligacji.

 • OFEROWANIE OBLIGACJI Z NARUSZENIEM WYMOGÓW DOT. OFERTY PUBLICZNEJ

 1. Kancelaria Garlacz wskazuje, że istnieją podstawy do przyjęcia, iż smsy oraz e-maile rozsyłane do potencjalnych obligatariuszy stanowiły ofertę nabycia obligacji.

 1. W konsekwencji, Kancelaria Garlacz sugeruje sporządzenie rejestrów osób, do których takie smsy oraz e-maile zostały wysłane w stosunku do każdej pojedynczej emisji w celu ustalenia czy ilość osób, do których zostały wysłane takie informacje nie przekroczyła 149 osób, co aktualizowałoby przeprowadzenie oferty danej serii obligacji w trybie oferty publicznej a nie prywatnej.

 1. Ustalenie, że dana emisja w istocie była skierowana do więcej niż 149 osób aktualizuje odpowiedzialność odszkodowawczą oferującego wobec obligatariuszy z powodu dokonywania oferty publicznej bez zatwierdzonego prospektu emisyjnego.

 

 • PRZEGLĄD PROSPEKTU EMISYJNEGO ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 1. W celu dochodzenia roszczeń obligatariuszy z emisji publicznej obligacji GetBack Kancelaria Garlacz sugeruje wnikliwy przegląd prospektu emisyjnego oraz sprawozdań finansowych w celu wykrycia nieprawdziwych lub niepełnych danych.

 1. W razie wykrycia, że prospekt emisyjny zawiera błędy, aktualizuje się odpowiedzialność odszkodowawcza wszystkich podmiotów, które podpisały się pod prospektem.

 • PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA KARNEGO W CHARAKTERZE POSZKODOWANYCH

 1. Kancelaria Garlacz rekomenduje obligatariuszom przystąpienie do postępowań karnych prowadzonych przeciwko GetBack i osób zarządzających w charakterze poszkodowanych.

 

 • KOSZTY SĄDOWE

 

 1. Zdaniem Kancelarii Garlacz w przypadku sprzedaży obligacji przez bank istnieją podstawy do ustalenia wysokości opłaty od pozwu na poziomie 1000 zł z uwagi na status konsumenta przysługujący obligatariuszom.

 1. W pozostałych przypadkach, w których standardowo wymagany będzie wpis 5% wartości dochodzonego roszczenia, Kancelaria Garlacz sugeruje podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych np. poprzez określenie maksymalnego wpisu 1000 zł w przypadku dochodzenia przez konsumenta roszczeń od instytucji finansowej. Alternatywnie, w razie braku możliwości ponoszenia wpisu 5% Kancelaria Garlacz sugeruje dochodzenie części roszczenia i uzyskanie na tej podstawie prejudykatu, a następnie dochodzenie dalszej części roszczenia.

Gdzie i jak należy zgłosić sprawę?

Dla obligatariuszy GetBack oraz jego spółek powiązanych został uruchomiony specjalny e-mail. Prosimy o zgłaszanie sprawy na adres e-mailowy:

obligacjegetback@kancelariagarlacz.pl

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt pod numerem: 0048 726 100 428 w godzinach 9.30 do 16.00.

Po zgłoszeniu sprawy na w.w. e-mail otrzymają Państwo podstawowe informacje w zakresie dalszej procedury działania, możliwości analizy Państwa indywidualnej sytuacji, wymaganych dokumentów i informacji do przeprowadzenia analizy oraz wynagrodzenia kancelarii.

 

Od 6 do 10 lipca 2020 roku w Kancelarii GARLACZ trwa tydzień GE Money Banku w ramach Festiwalu Banków:

– 10% mniej na I instancję dla klientów tego banku, którzy w tym terminie zgłoszą zainteresowania na adres: konsultacja@kancelariagarlacz.pl;

– na naszym blogu omawiamy wadliwe umowy tego banku;

ZAPRASZAMY!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close