Szkolenia

INFORMACJE NA TEMAT

INTENSYWNEGO PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA

DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

„KREDYTY POWIĄZANE Z WALUTĄ”

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do praktyków prawa tj. radców prawnych oraz adwokatów, którzy już prowadzą spory sądowe dot. tzw. kredytów powiązanych z walutą i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie tematów szkolenia, jak też dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć praktykę prawną, w ramach której będą reprezentować klientów przed sądami powszechnymi.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Szkolenie to swoistego rodzaju „kompendium” wiedzy i know – how na temat kredytów powiązanych z walutą. Szkolenie będzie prowadzone przez mec. Barbarę Garlacz w oparciu o argumenty prawne podnoszone przez mec. Barbarę Garlacz w tego typu sprawach, które mec. Barbara Garlacz prowadzi od 2014 roku w sądach powszechnych.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na www.kancelariagarlacz.pl w zakładce „Szkolenia”.

KIEDY?

28 maja 2018

GDZIE?

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (SALA 316, III P.)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny zgłosić swój udział za pośrednictwem E-maila na adres szkolenie@kancelariagarlacz.pl podając: Imię i Nazwisko, nazwę kancelarii, dane do faktury oraz oświadczenie

Zgłaszając swój udział w szkoleniu „Kredyty powiązane z walutą” zobowiązuję się do dokonania opłaty za szkolenie najpóźniej w terminie do 14 maja 2018 roku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów szkolenia.”

Zgłoszenie powinno być dokonane wraz z dokonaniem opłaty. Dowód opłaty za szkolenie należy przesłać na adres szkolenie@kancelariagarlacz.pl. Po dokonaniu wpłaty Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata.

Zgłoszenie dokonane bez opłaty nie upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 14 maja 2018 włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia za pełnym zwrotem dokonanej opłaty, w szczególności w razie nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników, której określenie zależy od decyzji organizatora.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji. Dokonane wpłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji lub braku uczestnictwa w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania szkolenia przez organizatora.

JAKA OPŁATA ZA SZKOLENIE?

Opłata za szkolenie wynosi 8.900 zł netto plus 23 % VAT.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz

 1. Wierzbowa 9/11, III p.

00-094 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 76 1050 1025 1000 0092 5245 2652

CO OBEJMUJE OPŁATA?

Opłata za szkolenie obejmuje:

 • Udział w szkoleniu;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Poczęstunek w formie przerw kawowych;
 • Lunch

ORGANIZATOR

Organizatorem szkolenia jest Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz.

PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres szkolenie@kancelariagarlacz.pl

Informacja na temat szkolenia w formie dokumentu pdf dostępna jest tu: szkolenie info

 

PROGRAM INTENSYWNEGO PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

„KREDYTY POWIĄZANE Z WALUTĄ”

WARSZAWA

28 MAJA 2018 ROKU

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(SALA 316, III Piętro)

Recepcja i poranna kawa (lobby obok Sali 316): 8.30 – 9.00

Powitanie uczestników: 9.00 – 9.10

Zarzuty prawne wobec umowy kredytu: 9.10 – 11.00

W ramach tej części szkolenia:

 • szczegółowo omówimy zarzuty prawne wobec umów kredytu dające podstawę do stwierdzenia nieważności lub nieuczciwości postanowień umownych;
 • przytoczymy kluczowe orzecznictwo i dowody z dokumentów potwierdzające te zarzuty;
 • przedstawimy jak wykorzystać omówione zarzuty do zakwestionowania umowy kredytu denominowanego, waloryzowanego oraz indeksowanego z rozróżnieniem umów poszczególnych banków;
 • przedstawimy możliwe skutki nieważności umów oraz zasądzenia tylko nadpłat i dalsze scenariusze dla klientów;
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma listę kwestii oraz konkretnych podstaw w przepisach prawa, które należy podnieść w ramach określonych zarzutów tzw. „mapa zarzutów prawnych”;

Przerwa kawowa: 11.00 – 11.15

Indeksacja i waloryzacja: 11.15 – 12.45

W ramach tej części szkolenia:

 • omówimy indeksację z punktu widzenia umowy kredytu;
 • przedstawimy jak działa proces zarządzania pozycją walutową banku w związku z uruchomieniem i spłatą kredytu oraz przedstawimy mechanizm indeksacji/waloryzacji z punktu widzenia praktyki bankowej z przywołaniem zeznań samych świadków określonych banków oraz dokumentów przedstawianych przez banki w sprawach sądowych;
 • wyjaśnimy dlaczego sama indeksacja/waloryzacja jest nieuczciwa a nie tylko tabele kursów walut obcych i jak zakwestionować samą indeksację;
 • wskażemy jak wykorzystać niejednoznaczność indeksacji do zakwestionowania całej umowy lub jej części;
 • omówimy rozkład ciężaru ryzyka w umowach kredytów indeksowanych/waloryzowanych oraz denominowanych;
 • skutki prawne postanowień nieuczciwych;
 • każdy uczestnik otrzyma pisemnie informację w jakim zakresie zakwestionować indeksację/waloryzację w kontekście zabezpieczania pozycji walutowej banku;

Lunch: 12.45 – 13.15

Konstrukcja kredytu denominowanego: 13.15 – 14.15

W ramach tej części szkolenia:

 • omówimy konstrukcję kredytu denominowanego;
 • przedstawimy możliwe alternatywne scenariusze rozstrzygnięcia w przypadku kredytów denominowanych;
 • każdy uczestnik otrzyma pisemną informację na temat alternatywnych zarzutów wobec konstrukcji kredytu denominowanego;

Ustawa antyspreadowa: 14.15 – 14.30

W ramach tej części szkolenia:

 • omówimy zmiany wprowadzone ustawą antyspreadową do prawa bankowego;
 • omówimy wpływ ustawy antyspreadowej na roszczenia klientów;
 • wskażemy jakie kontrargumenty zastosować wobec argumentów banków o legalizacji umów kredytów indeksowanych/waloryzowanych czy denominowanych;

Teoria salda: 14.30 – 14.45

W ramach tej części szkolenia:

 • wskażemy argumenty, które należy podnieść w celu obalenia teorii salda
 • każdy uczestnik otrzyma zestaw takich argumentów;

Wbudowany instrument finansowy: 14.45 – 15.15

W ramach tej części szkolenia:

 • wyjaśnimy na czym polega wbudowany instrument finansowy
 • przedstawimy podstawy prawne do zakwalifikowania waloryzacji/indeksacji jako instrumentu finansowego;
 • każdy uczestnik otrzyma pisemną informację na temat przepisów prawa regulujących kwestię instrumentu pochodnego

Przerwa kawowa: 15.15 – 15.30

Opinie biegłych: 15.30 – 15.45

W ramach tej części szkolenia:

 • przedstawimy i omówimy jakie opinie biegłych należy powołać;
 • każdy uczestnik otrzyma zestaw tez możliwych do postawienia biegłemu;

 Pytania do świadków i stron procesu: 15.45 – 16.45

W ramach tej części szkolenia:

 • przedstawimy i omówimy pytania do świadków ogólnych banku oraz odpowiedzialnych za zarządzanie pozycją walutową z uwzględnieniem konkretnych świadków poszczególnych banków;
 • przedstawimy i omówimy pytania do świadków podpisujących umowy oraz do pośredników sprzedających tego typu kredytu;
 • wskażemy jak pytać i o co pytać aby uzyskać odpowiedzi na kluczowe kwestie;
 • każdy uczestnik otrzyma zestawy pytań do świadków;

Orzecznictwo na tle umów kredytów powiązanych z walutą i wymiar sprawiedliwości: 16.45 – 17.15

W ramach tej części szkolenia:

 • omówimy kluczowe orzecznictwo sądów powszechnych, które pojawiło się na przestrzeni ostatnich dwóch lat;
 • omówimy kluczowe orzecznictwo Sądu Najwyższego na tle umów kredytów powiązanych z walutą;
 • omówimy taktykę procesową i strategię działania przed sądami powszechnymi;
 • omówimy główne nurty orzecznicze i tok rozumowania poszczególnych Sądów, Wydziałów oraz Sędziów;
 • każdy uczestnik otrzyma listę aktualnego orzecznictwa z krótkim wskazaniem czego orzeczenie dotyczy;

Dyskusja i wymiana poglądów: 17.15 – 19.00

W ramach tej części szkolenia:

 • odpowiemy na problemy jakie pojawiają się w praktyce prawnej w zakresie prowadzonych sporów sądowych;

Szkolenie będzie przeprowadzone w oparciu o w.w. materiały szkoleniowe, które uczestnicy otrzymają po szkoleniu.

Program w wersji pdf do pobrania tu: program