Skarga na przewlekłość postępowania w pigułce

Co to jest skarga na przewlekłość postępowania w procesie cywilnym?

Jest to instrument przysługujący stronom postępowania, jeżeli: „nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania)”[2].

Skarga ma charakter postępowania nadzorczego. Dla twierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania należy w szczególności ocenić terminowość i zasadność podjętych przez Sąd czynności, uwzględniając przy tym stopień faktycznej i prawnej zawiłości oraz znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień. Znaczenie ma również zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

W jaki sposób złożyć skargę na przewlekłość?

Uprawnionym do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu cywilnym jest strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania, jeżeli uważają, że postępowanie w sprawie jest przewlekłe. Przewlekłość postępowania nie jest jednak ściśle określona czasowo, ma bardziej charakter uznaniowy.

Skarga może zostać złożona jedynie w trakcie trwającego postępowania. Skargę taką należy złożyć do sądu, przed którym toczy się postępowanie, natomiast rozpozna ją w składzie trzech sędziów sąd nadrzędny nad sądem, w którym toczy się postępowanie.

Skarga na przewlekłość postępowania podlega opłacie stałej w wysokości 200,00 zł i powinna być rozpoznana w terminie instrukcyjnym dwóch miesięcy.

Skarga na przewlekłość oprócz wymogów przewidzianych dla pism procesowych, powinna uwzględniać w szczególności żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie skarżącego. Sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych, przy czym z praktyki procesowej sądów powszechnych wynika, że zasądzane są kwot w dolnych granicach ww. limitu. Przyznana kwota pieniężna pełni rolę sankcji dla państwa za wadliwe zorganizowanie wymiaru sprawiedliwości, a jednocześnie ma zapewnić rekompensatę z tytułu krzywdy moralnej skarżącego.

Ponownie można wystąpić ze skargą na przewlekłość postępowania po upływie 12 miesięcy od wydania przez sąd postanowienia w sprawie poprzedniej skargi na przewlekłość.

Możliwe rozstrzygnięcia sądu.

W przypadku braku spełnienia wymagań formalnych wobec skargi na przewlekłość Sąd ją odrzuci.

Sąd oddala skargę, jeśli uzna ją a niezasadną.

Jeżeli natomiast sąd uzna, że w postępowaniu zaistniałą przewlekłość, wówczas uwzględnia skargę. W takim przypadku sąd zaleca podjęcie przez sąd prowadzący postępowanie odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie.  Zalecenia te nie mogą jednak wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy, w której toczy się postępowanie. Jeżeli sąd uwzględni skargę, sąd, na żądanie skarżącego, musi przyznać od Skarbu Państwa sumę pieniężną w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.

Barbara Garlacz – radca prawny, Małgorzata Mazurek – aplikant radcowski


powrót

NIE CZEKAJ NA KOLEJNE TSUE.

ZA 1,5 ROKU BĘDZIESZ PIERWSZY W SĄDZIE ABY STAĆ SIĘ JEGO BENEFICJENTEM!

Wyślij umowę do bezpłatnej analizy już dziś na adres konsultacja@kancelariagarlacz.pl i złóż z nami pozew.

Wraz z analizą zostanie przedstawiona strategia kancelarii, doświadczenie oraz oferta na prowadzenie sprawy.

Wszystkie zgłoszenia są procedowane.

Więcej informacji w zakładce Sprawy Frankowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close